Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

Τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει ανώτατο στέλεχος στο Δημόσιο;

Η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), θα αποτελέσει πρότυπο για την επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες, για τη δημόσια διοίκηση, θέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα: περιλαμβάνεται η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων για τη θέση, ενώ στην 5μελή επιτροπή αξιολόγησης -η οποία θα προτείνει τους τρεις επικρατέστερους για τη θέση εκ των οποίων ο υπουργός θα κάνει την τελική επιλογή- μετέχει μεταξύ άλλων ένας σύμβουλος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρος, ένα μέλος εκ μέρους του ΣΕΒ και ένα από την ΑΔΕΔΥ.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα εξής τυπικά προσόντα:

Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση μιας εκ των Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας.
Σημαντική διοικητική εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα ή αντίστοιχη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.
Επιπροσθέτως, κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:

Η ειδική εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης.

Εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή οργανωτικών μονάδων καθώς και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή/και στην κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Ως προς τα κωλύματα-ασυμβίβαστα για την κάλυψη της θέσης, ορίζονται η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους. Επίσης, η προκηρυσσόμενη θέση είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Τονίζεται ότι αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου, εφόσον επιλεγεί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr/ μέχρι και την 30η Απριλίου 2014, ενώ η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η διαδικασία της συνέντευξης, μετά την κατάρτιση πίνακα των 10 επικρατέστερων υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι δημόσια και το περιεχόμενό της καταγράφεται ευσύνοπτα σε πρακτικό. Η επιτροπή , με αιτιολογημένη εισήγησή της, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη κρίση για κάθε υποψήφιο, θα κατατάξει τους υποψηφίους σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας, βάσει του συνόλου των προσόντων τους και αφού διενεργήσει έλεγχο δικαιολογητικών, θα προτείνει τους τρεις επικρατέστερους στον Υπουργό. Με απόφαση του Υπουργού θα επιλεγεί μεταξύ των προτεινόμενων από την Επιτροπή υποψηφίων, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η θέση επαναπροκηρύσσεται.

Τα 7 βήματα στη διαδικασία της επιλογής

Περιγραφή της θέσης, τις ελάχιστες και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής.

Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης από: Ένα σύμβουλο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, ένα καθηγητή ΑΕΙ, ένα Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ένα στέλεχος του δημόσιου τομέα (ΑΔΕΔΥ) και ένα στέλεχος του ιδιωτικού τομέα (ΣΕΒ).

Αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων των υποψηφίων, δηλαδή με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων ελέγχεται η πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων από τους υποψηφίους, οι οποίοι και περνούν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης.

Αξιολόγηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων ενδιαφέροντος αξιολογείται η τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων και επιλέγονται οι δέκα καλύτεροι υποψήφιοι.

Οι δέκα επιλεχθέντες υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Η συνέντευξη θα διέπεται από πιστοποιημένες διαδικασίες που ετοιμάζει το ΕΚΔΔΑ και που θα εφαρμοστούν και στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών) στο Δημόσιο.

Οι τρείς καλύτεροι (short list) προτείνονται με αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης για διορισμό.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποφασίζει αιτιολογημένα το διορισμό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ από τους τρεις προτεινόμενους.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων