Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

ΥΠΕΝ: Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους

Απόφαση εξέδωσε το ΥΠΕΝ για τον καθορισμό των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α` 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση αφορά και τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, όπου ισχύουν τα εξής:

Για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4710/2020 (A’ 142) είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης / αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση / απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

δ) υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού στην οποία δηλώνει πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, και είναι ολοκληρωμένες.

Επιπλέον των ανωτέρω υποβάλλονται:

i. για κοινόχρηστες υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους ή/και κοινόκτητους χώρους υφιστάμενου κτιρίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22, ν. 4710/2020 (Α’ 142), τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου/ηλεκτρολόγου μηχανικού στην οποία συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης.

ii. για υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού, σχέδιο κάτοψης, υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο εμφαίνεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με την αντίστοιχη υποδομή καλωδίωσης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου στάσης και στάθμευσης.

 

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων