Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Κ.Υ.Α. Δήμου Αθηναίων: Προσλήψεις 36 ατόμων (προκήρυξη)

Μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τις 36 θέσεις εργασίας στον Κ.Υ.Α.Δ.Α. Τo Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων θα προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Κ.Υ.Α.Δ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

1. «Υποδοχή και αντιμετώπιση καθημερινών περιστατικών του ΚΥΑΔΑ»,

2. «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ (για του ξενώνες του ιδρύματος)»,

3. «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα Αλληλεγγύη στην Οικογένεια»,

4. «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ για πρόγραμμα streetwork»,

5. «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα πρόληψης και διατήρησης καλής υγείας (φιλοξενουμένων στους ξενώνες του ιδρύματος»,

6. «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα εργοθεραπείας – φυσιοθεραπείας (για τους φιλοξενούμενους στους ξενώνες του ιδρύματος»,

7. «Υποστήριξη Λειτουργιών Κοινωνικού Φαρμακείου»,

8. «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ – Αθηναϊκής Αγοράς»,

9. «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ – Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών»

Οι συμβάσεις θα είναι συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών.

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

• 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
• 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων ευπαθών ομάδων & αστέγων)
• 1 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
• 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Αντιμετώπιση ψυχολ. Προβλημάτων ευπαθών ομάδων)
• 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Αντιμετώπιση ψυχολ. Προβλημάτων υπερηλίκων & παιδιών)
• 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Κοινωνική στήριξη μεταναστών & αστέγων)
• 2 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
• 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Στήριξη ευπαθών ομάδων)
• 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ψυχοκοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων)
• 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ψυχοκοινωνική στήριξη μεταναστών & αστέγων)
• 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ψυχοκοινωνική στήριξη οικογενειών)
• 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
• 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
• 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
• 5 ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΩΝ
• 1 ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (Αθηναϊκή αγορά)
• 1 ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών)
• 1 ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών)
• 4 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΙΤΙΣΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Πειραιώς 35 – 10552 ΑΘΗΝΑ υπόψιν κας
Βασιλικής Γούτσια (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246516 εσωτ. 4).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων