Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

ATTICA GROUP: Δημόσια δήλωση εξαγοράς μετοχών μειοψηφίας της HELLENIC SEAWAYS

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000, Α.Φ.Μ. 094008311, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ήδη μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού Άστιγγος, αρ. 6, Τ.Κ. 18531, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122147407000, Α.Φ.Μ. 094133195, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, κατά ποσοστό 97,22% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλώνει δημόσια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ότι: Με την υπ’ αριθμ. 1666/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας – Ναυτικό Τμήμα – ΓΑΚ/ΕΑΚ: 2789-1328/2019) και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Νόμου 4548/2018, έγινε δεκτή η από 18.03.2019 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και της επετράπη, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου πλειοψηφίας σε ποσοστό 97,22%, να εξαγοράσει τις 2.157.663 μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην τιμή των δύο ευρώ (2€) ανά μετοχή, με παρακατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ (4.315.326 €) που αντιστοιχεί στην προσδιορισθείσα αξία των 2.157.663 μετοχών, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, ύστερα από έλεγχο της νομιμοποίησής τους και εφόσον έχει προηγηθεί από τον πλειοψηφούντα μέτοχο δημόσια δήλωση με τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος των μετοχών υπό του Δικαστηρίου έγινε βάσει της από Ιανουαρίου 2019 αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών της εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», περί της πραγματικής αξίας της κάθε μετοχής.

Στην συνέχεια της απόφασης αυτής, η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», δηλώνειδημόσια προς τους μετόχους μειοψηφίας της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ότι, ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών τους, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 1666/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, έναντι του τιμήματος των δύο ευρώ (2€) ανά μετοχή, υπό τους ακόλουθους όρους:

Κάθε μέτοχος της μειοψηφίας που επιθυμεί να λάβει το δικαιούμενο αντίτιμο της αξίας των μετοχών του οφείλει α) να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμοδία κα Ράνια Κόκκα στο 210-8919180 (fax: 210-8919189, email: kokka@attica-group.com)προκειμένου να λάβει λεπτομερείς οδηγίες και να ορίσει συνάντηση και β) να προσέλθει στα γραφεία της Εταιρίας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, 2οςόροφος, Τμήμα Μετόχων, προκειμένου να αντικαταστήσει τους παλαιούς τίτλους μετοχών του. Για την αντικατάσταση των παλαιών μετοχικών τίτλων, απαιτείται ο κάθε προσερχόμενος μέτοχος να αποδεικνύει την μετοχική αυτού ιδιότητα προσκομίζοντας προς τούτο ό,τι νομιμοποιητικό της ιδιότητός του έγγραφο κρίνεται προς τούτο αναγκαίο και απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων των παλαιών μετοχικών τίτλων. Για τους μετόχους – νομικά πρόσωπα απαιτείται να προσκομιστούν τα κατά νόμο προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και η προσήκουσα εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του εμφανιζόμενου φυσικού προσώπου. Μετά την παράδοση και παραλαβή των νέων τίτλων των μετοχών, ο κάθε μέτοχος της μειοψηφίας θα παραλαμβάνει, αφού παραδώσει τους νέους μετοχικούς του τίτλους στην εταιρεία, βεβαίωση περί της ιδιότητός του ως μετόχου, με τον συγκεκριμένο αριθμό μετοχών και το αντιστοιχούν στην αξία των μετοχών του χρηματικό ποσό. Την ούτως παραλαμβανομένη βεβαίωση θα προσκομίζει στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», εφεξής «Τράπεζα Πειραιώς», και ειδικότερα στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος, επί της οδού Παπαδά 4, 115 25 Αθήνα, μετά από οδηγίες που θα λάβει από την Εταιρία.
Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα, μετά την διαπίστωση, σύμφωνα με το εις χείρας του μετοχολόγιο, της ιδιότητας του μετόχου και μετά από τον έλεγχο της νομιμοποίησής του, θα καταβάλλει στον μέτοχο το έχον προσδιορισθεί χρηματικό ποσό.
Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μέτοχο μειοψηφίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε λογαριασμό που ο μέτοχος τηρεί ήδη ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς και υπό την προϋπόθεση ελέγχου της νομιμοποίησής τους από την Τράπεζα Πειραιώς και εφόσον αυτή είναι πλήρης. Ειδική μνεία γίνεται στην υποχρεωτική καταβολή του ανταλλάγματος σε λογαριασμό επ’ ονόματι του δικαιούμενου μετόχου, φυσικού ή νομικού προσώπου, αποκλειομένης της κατ’ εξουσιοδότηση καταβολής σε λογαριασμό τρίτου.
Η ως άνω καταβολή του ανταλλάγματος των μετοχών στους μετόχους μειοψηφίας, μπορεί να γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020. Ειδική μνεία γίνεται στην δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς, μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας ή και μετά τυχόν δοθησομένη παράταση, να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε από τους μειοψηφούντες μετόχους.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων