Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Διαζύγιο με μία υπογραφή – Τι φέρνει το νομοσχέδιο Κοντονή

Το νέο νομοσχέδιο που προτάθηκε απο τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή προσφέρει έναν γρήγορο και κυρίως φθηνό τρόπο για τα ζευγάρια που θέλουν να χωρίσουν συναινετικά. Τα θέματα της διατροφής και της γονικής μέριμνας θα ρυθμίζονται με μία απλή συμβολαιογραφική πράξη.

Το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο καθορίζει τα εξής: το ζευγάρι υπογράφει συμφωνία λύσης του γάμου με την παρουσία δικηγορου.Η παρουσία τους δεν απαιτείται καθώς μπορεί να υπάρχουν και πληρεξούσιοι δικηγόροι. Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη συμφωνία που καθορίζει θέματα όπως επιμέλεια, διατροφή, επισκέψεις, επικοινωνία. Η συμφωνία λύσης του γάμου πρέπει να συντάσσεται απο συμβολαιογράφο την οποία υπογράφουν οι πρώην σύζηγοι ή οι δικηγόροι τους. Η λύση του γάμου θα γίνεται επίσημη με την κατάθεση των  αντίγραφων της συμφωνίας στον ληξίαρχο.

Άρθρο 22
Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο

1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των συζύγων όπως ορίζεται στο άρθρο 1441».

2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή τους, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων, που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον.

3. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του καθενός συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια ή τα ιδιωτικά έγγραφα, σε συμβολαιογράφο.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο.

Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωμένης συμφωνίας, με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή αυτών για περαιτέρω χρονικό διάστημα.

5. Η λύση του γάμου επέρχεται από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία στον ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του».

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων