Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021

Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πέρσι η καλύτερη δημοσιονομική χρονιά

Το περασμένο έτος ήταν η καλύτερη δημοσιονομική χρονιά των τελευταίων ετών, σύμφωνα με το «δια ταύτα» της έκθεσης επί του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του κράτους και του ισολογισμού του περασμένου έτους (2019), την οποία απέστειλε ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μάλιστα, κύκλοι του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, επισήμαναν ότι το περασμένο έτος επήλθε δημοσιονομικό επίτευγμα, κάτι που απετέλεσε πραγματική έκπληξη, μέσα την οικονομική κρίση που διερχόμαστε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών, ανήλθαν στο ποσό των 55,11 δις ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το οποίο εκτιμάται σε 187,5 δις ευρώ.

Παράλληλα, οι πληρωμές ανήλθαν σε 49,63 δις ευρώ και υπολείπονται, του προϋπολογισμού, ο οποίος προέβλεπε έξοδα 50,75 δις ευρώ, κατά 1,12 δις ευρώ ή ποσοστό 2,2%, ενώ το καθαρό έλλειμμα ανήλθε σε 5,54 δις ευρώ και είναι αυξημένο κατά 26,33% σε σχέση με το έλλειμμα του έτους 2018 το οποίο ανερχόταν σε 4,39 δις ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2019, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι αριθμοί που αξίζει να συγκρατηθούν, αντί άλλων, είναι:

Πρώτον, τα συνολικά έξοδα του κράτους ανήλθαν στο ποσό των 55.272.276.348,51 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων χρηματοοικονομικών συναλλαγών),

Δεύτερον, τα έξοδα αυτά καλύφθηκαν κυρίως από φορολογικά έσοδα (46.540.385.830,43 ευρώ), από απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2.383.167.150,22 ευρώ) και από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (1.828.868.245,49 ευρώ) και

Τρίτον, χρειάσθηκε χρηματοδότηση ύψους 125.786.577,24 ευρώ για να καλυφθεί το έλλειμμα από τα συνολικά έξοδα του κράτους.

Ακόμη, κατά την έκθεση:

-Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του έτους 2019 ανήρχοντο σε 53.022.000.000 ευρώ (έναντι 55.146.489.771,27 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν),

-Τα φορολογικά έσοδα αναμένονταν να φθάσουν τα 46.423.000.000 ευρώ (έναντι 46.540.385.830,43 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν),

-Οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένονταν να ανέλθουν σε 3.560.000.000 ευρώ (έναντι 2.383.167.150,22 ευρώ που τελικώς ανήλθαν) τα έσοδα από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του κράτους προϋπολογίσθηκαν σε 1.945.000.000 ευρώ (έναντι 1.828.868.245,49 ευρώ που τελικώς ανήλθαν) και

-Το έλλειμμα (από δραστηριότητες πλην χρηματοοικονομικών συναλλαγών) που αναμενόταν να προκύψει υπολογίσθηκε στα 3.774.343.000 ευρώ, αλλά τελικώς ανήλθε στο ποσό των 125.786.577,24 ευρώ.

Ως προς τη σύγκριση τώρα του απολογισμού έτους 2019 με τον απολογισμό του έτους 2018, πρέπει να παρατηρηθεί ότι και κατά το 2018 οι προβλέψεις φορολογικών εσόδων αποδείχθηκαν συνολικά ικανοποιητικές (πρόβλεψη 45.082.000.000 ευρώ και είσπραξη 44.544.879.293 ευρώ), όμως το έλλειμμα, αν και είχε προβλεφθεί να ανέλθει σε 872.870.000 ευρώ, ανήλθε τελικά σε 3.918.993.316,70 ευρώ.

Αξίζει πάντως να επισημανθεί (κάτι που αναλύεται στην προηγούμενη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του έτους 2018), ότι η υπέρβαση στο προϋπολογισθέν έλλειμμα του έτους 2018 οφείλεται κυρίως σε νομοθετικές πρωτοβουλίες εντός του έτους εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2018, ήταν δηλαδή, η αύξηση του ελλείμματος, υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας.

Το γενικό συμπέρασμα από την αξιολόγηση των αριθμών, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ότι, πάντα σε ταμειακή λογιστική βάση, οι προβλέψεις του προϋπολογισμού ως προς τα φορολογικά έσοδα για το έτος 2019 εμφανίζονται συνολικά ακριβείς, το δε γεγονός ότι ήσαν συνολικά ακριβείς και για το προηγούμενο έτος, είναι ενθαρρυντικό για την εν γένει επιτυχία των δημοσιονομικών προβλέψεων που πραγματοποιεί η εκτελεστική εξουσία, ενώ εξ άλλου, ως προς το έλλειμμα, παρατηρήθηκε κατά το έτος 2019 μια ικανοποιητική εξέλιξη σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.

Την ίδια στιγμή, «από τον διενεργηθέντα έλεγχο επί της ορθότητας του απολογισμού του οικονομικού έτους 2019 προέκυψαν ευρήματα που συμπίπτουν με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού προηγούμενων οικονομικών ετών και θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:

α) Απόκλιση του πράγματι εκκρεμούντος προς είσπραξη υπολοίπου εσόδων από αυτό που εμφανίζεται στον απολογισμό, ως εκ της μη καταγραφής των ανείσπρακτων απαιτήσεων που έχουν βεβαιωθεί από τα Τελωνεία της χώρας στο εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισμού.

β) Περιορισμένη συμμετοχή των λοιπών, εκτός της κεντρικής διοίκησης, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο «Κοινό Κεφάλαιο» στην Τράπεζα της Ελλάδος και πλημμελής συμμόρφωση προς την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν την πλεονάζουσα ρευστότητά τους στον λογαριασμό «Ταμειακής Διαχείρισης» στην ίδια Τράπεζα.

γ) Ανάλωση των πιστώσεων του τακτικού αποθεματικού για τη χρηματοδότηση δαπανών που δεν φαίνεται να εμπίπτουν στους σκοπούς του».

Κατόπιν αυτών, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε:

«1) Υπέρ της ορθότητας και αξιοπιστίας του απολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και

2) Υπέρ της ορθότητας και αξιοπιστίας του ισολογισμού (κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης) του κράτους της 31ης.12.2019 και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επισημαίνεται, ωστόσο, η ανεπαρκής εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τεκμηρίωση της απομείωσης στον ισολογισμό έναρξης της 1ης.1.2019 των απαιτήσεων της κατηγορίας των «προκαταβολών» κατά 7,77 δις ευρώ και του υπολοίπου της κατηγορίας των «άλλων υποχρεώσεων» κατά τα ποσά των 3,9 δις ευρώ που είχαν αναγνωριστεί ως υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα και των 8,8 δις ευρώ που είχαν αναγνωριστεί ως εισπράξεις τακτοποιητέες».

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων