Παρασκευή, 30 Ιουλίου, 2021

Με ποιον τρόπο θα λειτουργεί το e-bay για τα κρατικά αυτοκίνητα (ν/σ)

Τις βάσεις για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής δημοπρασίας τύπου e-bay για τα κρατικά αυτοκίνητα δημιουργεί το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω του νομοσχεδίου: «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις». Να σημειωθεί ότι την προαναγγελία πώλησης των μισών από τα περίπου 700 κρατικά αυτοκίνητα ανάμεσα τους και η θωρακισμένη λιμουζίνα του Β. Βενιζέλου που είχε κοστίσει στο ελληνικό Δημόσιο 750.000 ευρώ, είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο ο πρωθυπουργός

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο ν / σ που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αφού καθορίζονται από το ΥΠΕΣ τα προς πώληση οχήματα του Δημοσίου και στη συνέχεια εκτιμηθεί η αξία τους «δημοπρατούνται πλειοδοτικά, με ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας φέρει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης »

Αναλυτικά:

α) Τα ως άνω οχήματα αναρτώνται με ειδική αναφορά στην κατά την παρούσα παράγραφο εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου που έχει τη χρήση τους, σε εφαρμογή-σύστημα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, δίνοντας ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπου υπάρχει. Για τα νομικά πρόσωπα η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους. Μετά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εγγεγραμμένο χρήστη αποδεικτικό εγγραφής και δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύστημα και συμμετοχής στις δημοπρασίες.

γ) Οι εγγεγραμμένοι στην σύστημα, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τον οχημάτων προς πλειοδοσία να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που έχουν την κατοχή και χρήση των οχημάτων και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύστημα για κάθε όχημα

δ) Με το πέρας των τριάντα (30) ημερών ξεκινά η ηλεκτρονική πλειοδοσία. Με βάση την αναρτηθείσα εκτίμηση της αξίας του κάθε οχήματος μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση της τιμής αυτής για το όχημα της επιλογής του. «Οι προσφερόμενες τιμές ισούνται ή υπέρκεινται του ποσού εκτίμησης κατά ποσά πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ.

ε) Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστημα τριών εργασίμων πλήρων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές.

στ) Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκδήλωση της πρώτης προσφοράς κατακυρώνεται το όχημα στον πλειοδότη με τη μεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφεται η τιμή κατακύρωσης.

ζ) Εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης απευθύνεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και καταβάλλει το τίμημα υπέρ του δημοσίου ή του εποπτευομένου νομικού προσώπου που έχει η κυριότητα του οχήματος.

η) Ο πλειοδότης υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόσο το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος.

θ) Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα από την οικεία υπηρεσία που έχει την κατοχή και χρήση του εν λόγω οχήματος, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

ι) Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες:

i) καταβολή του ειδικού τέλους ΕΠΕΤ
ii) έκδοση νέων πινακίδων οχήματος ιδιωτικής χρήσης.
iii) ελέγχου από ΚΤΕΟ

Εάν ο πλειοδότης δεν προβεί στην καταβολή του χρηματικού αντιτίμου εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τότε το όχημα κατακυρώνεται στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, κ.ο.κ. Εάν δεν υφίσταται άλλος πλειοδότης, τότε το όχημα τίθεται εκ νέου στο σύστημα προς πλειοδοσία.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στη δημοπρασία των υπαλλήλων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ ή το Ν.Π.Ι.Δ στην κυριότητα του οποίου ανήκει το δημοπρατούμενο όχημα .

Τι προβλέπει το άρθρο 27

Άρθρο 27: Εκποίηση αυτοκινήτων του δημοσίου

Τα οχήματα των υπηρεσιών των Υπουργείων καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτά μπορούν να εκποιούνται με την διαδικασία του παρόντος. Η κατοχή και χρήση των εν λόγω οχημάτων παραμένει στις οικείες υπηρεσίες μέχρι την τελική μεταβίβαση τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα οχήματα της παραγράφου 1 που θα εκποιηθούν με κριτήριο τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιών, τη δημοσιονομική επιβάρυνση από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχήματος σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισμό τους, καθώς και την προσδοκώμενη οικονομική ωφέλεια.
Τα οχήματα κοστολογούνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η εκτίμηση της αξίας τους οχήματος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τιμή βάσης i) είτε την αρχική λιανική τιμή αγοράς του ως νέου οχήματος, ii) είτε την τελευταία πραγματοποιηθείσα κοστολόγηση από τη ΔΔΔΥ εφόσον υπάρχει, απομειούμενης της τιμής βάσης κατά 10% κατ ‘έτος, της απομείωσης υπολογιζομένης κάθε φορά επί της τιμής βάσης. Σε κάθε περίπτωση η τελικώς διαμορφωθείσα τιμή κοστολόγησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τιμής βάσης
Τα ως άνω καθορισθέντα και εκτιμηθέντα οχήματα οχήματα δημοπρατούνται πλειοδοτικά, με ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οποία έχει ως ακολούθως:

α) Τα ως άνω οχήματα αναρτώνται με ειδική αναφορά στην κατά την παρούσα παράγραφο εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου που έχει τη χρήση τους, σε εφαρμογή-σύστημα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, δίνοντας ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπου υπάρχει. Για τα νομικά πρόσωπα η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους. Μετά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εγγεγραμμένο χρήστη αποδεικτικό εγγραφής και δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύστημα και συμμετοχής στις δημοπρασίες.

γ) Οι εγγεγραμμένοι στην σύστημα, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τον οχημάτων προς πλειοδοσία να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που έχουν την κατοχή και χρήση των οχημάτων και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύστημα για κάθε όχημα

δ) Με το πέρας των τριάντα (30) ημερών ξεκινά η ηλεκτρονική πλειοδοσία. Με βάση την αναρτηθείσα εκτίμηση της αξίας του κάθε οχήματος μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση της τιμής αυτής για το όχημα της επιλογής του. «Οι προσφερόμενες τιμές ισούνται ή υπέρκεινται του ποσού εκτίμησης κατά ποσά πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ.

ε) Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστημα τριών εργασίμων πλήρων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές.

στ) Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκδήλωση της πρώτης προσφοράς κατακυρώνεται το όχημα στον πλειοδότη με τη μεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφεται η τιμή κατακύρωσης.

ζ) Εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης απευθύνεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και καταβάλλει το τίμημα υπέρ του δημοσίου ή του εποπτευομένου νομικού προσώπου που έχει η κυριότητα του οχήματος.

η) Ο πλειοδότης υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόσο το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος.

θ) Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα από την οικεία υπηρεσία που έχει την κατοχή και χρήση του εν λόγω οχήματος, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

ι) Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες:

i) καταβολή του ειδικού τέλους ΕΠΕΤ
ii) έκδοση νέων πινακίδων οχήματος ιδιωτικής χρήσης.
iii) ελέγχου από ΚΤΕΟ

Εάν ο πλειοδότης δεν προβεί στην καταβολή του χρηματικού αντιτίμου εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τότε το όχημα κατακυρώνεται στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, κ.ο.κ. Εάν δεν υφίσταται άλλος πλειοδότης, τότε το όχημα τίθεται εκ νέου στο σύστημα προς πλειοδοσία.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στη δημοπρασία των υπαλλήλων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ ή το Ν.Π.Ι.Δ στην κυριότητα του οποίου ανήκει το δημοπρατούμενο όχημα .
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, όσο και για τη χρήση της εφαρμογής από τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες. “

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων