Δευτέρα, 16 Μαΐου, 2022

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι προμήθειες στο ΕΣΥ

Ηλεκτρονικά θα γίνονται από εδώ και στο εξής όλες οι προμήθειες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αξίας άνω των 60.000 ευρώ, ενώ παράλληλα δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο προμηθευτών.

Μέσω της πλατφόρμας που διαθέτει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ως Κεντρική Αρχή Προμηθειών για τη διενέργεια διαγωνισμών, οι Φορείς Υγείας και οι Λοιποί Φορείς της παρ. 1 άρθρο 9 του ν. 3580/2007 (πλην Φορέων Υγείας) θα πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας δημόσιας σύμβασης, όπως την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, την αξιολόγησή τους καθώς και την κατάρτιση και σύναψη της σύμβασης του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας από την 1η Ιουλίου και την 1η Οκτωβρίου από τους Υγειονομικούς Φορείς.

“Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι Υγειονομικοί Φορείς υποχρεούνται στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ίση ή ανώτερη των 60.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 136 του ν.4281/2014 (Α΄ 160)”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Χρήστος Γιάνναρης ο οποίος επισημαίνει ότι “το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων είναι ένα έργο σύνθετο και πρωτότυπο για τη χώρα, η εφαρμογή του οποίου θα αποδώσει αφενός σημαντικά οικονομικά οφέλη και αφετέρου θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων”.

Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που θα διενεργεί η ΕΠΥ, αλλά και στους επαναδιαγωνισμούς (call offs) που θα διενεργούν τα Νοσοκομεία και οι Φορείς εποπτείας της ΕΠΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο Μητρώο προμηθευτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η οποία έχει την ευθύνη εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Η Διαδικτυακή πύλη, την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η εξής:

http://www.promitheus.gov.gr.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων