Πέμπτη, 18 Αυγούστου, 2022

Μητρώο Online Media: Πώς θα λειτουργεί, ποιοι εξαιρούνται – Τι θα ισχύει για τις κρατικές διαφημίσεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για τις ιστοσελίδες παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς μαζί με την κυβερνητική εκπρόσωπο, Όλγα Γεροβασίλη.

Η εγγραφή στο μητρώο online media είναι προαιρετική αλλά μόνο όποιοι εγγραφούν θα έχουν δικαίωμα να πάρουν διαφημίσεις από το κράτος ή από τράπεζες. Αποκλείονται τα blogs και οι προσωπικές ιστοσελίδες. Οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο μητρώο θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ΑΦΜ, να αναφέρουν τον ακριβή αριθμό εργαζομένων, τους μετόχους τους, τον εκδότη και τους διευθυντές.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας, η κυβέρνηση δεν θα ορίζει που θα διοχετεύονται τα χρήματα, δεν θα υπάρχουν κριτήρια όπως η επισκεψιμότητα αλλά επιχειρήσεις που δεν είναι καταγεγραμμένες, θα αποκλείονται από την κρατική διαφημιστική πίτα.

Επίσης, όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο μητρώο online media θα μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό κατά της λογοκλοπής ώστε οι ιστοσελίδες που δουλεύουν με την… “τακτική” του copy paste δεν θα μπορούν πλέον να το κάνουν. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το λογισμικό αυτό θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και σε μισή ώρα από τη δημοσίευση, θα ενημερώνεται εκείνος που έγραψε πρώτος το κείμενο.

HTML tutorial

Στόχος της κυβέρνησης, είπε ο Νίκος Παππάς, είναι με το μητρώο των online media να μπει μια τάξη στη διαδικτυακή ενημέρωση, από την οποία πια ενημερώνονται τα 2/3 των πολιτών. Το σύστημα θα “ανέβει” από σήμερα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και θα είναι προσβάσιμο σε όποιον ενδιαφέρεται. «Προχωράμε σε κάτι που έπρεπε να ήταν αυτονόητο, στη χαρτογράφηση του διαδικτυακού τοπίου. Δεν θέλουμε να ελέγξουμε το περιεχόμενο. Είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας μας στο χώρο των media μαζί με τη επαναλειτουργία της ΕΡΤ και την αδειοδότηση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο”.

Η διαδικασία της εγγραφής

Για την εγγραφή θα χρειάζεται η νομική μορφή της επιχείρησης, σε ποια ΔΟΥ υπάγεται, ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταγραφή των μετόχων. Θα καταγράφεται, επίσης, ο εκδότης ή οι εκδότες, ο διευθυντής και συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων, χωρίς ονομαστική καταγραφή. Τέλος, θα υπάρχει μια περίοδος τριών μηνών στην οποία θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση.

1. Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία:

α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία

ii) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυτής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της.

β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι

γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.

2. Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.

Προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης:

α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει

β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων