Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

“Μπόνους” από τον ΟΓΑ σε 450 πολύτεκνες μητέρες- Όλες οι προϋποθέσεις (απόφαση)

Την παροχή επιδομάτων και βραβείων σε 450 πολύτεκνες μητέρες από τον ΟΓΑ προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

«Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες:
− Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της παροχής.
− Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 4 τέκνα, άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.
− Να είναι, όλοι οι ανωτέρω, κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 214 Α) όπως ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α) και του άρθρου 4 του Π. Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 88/2012 «Τροποποίηση του Π. Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α 141) » (ΦΕΚ 143 Α).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α) και τις διατάξεις του Π. Δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α).

4. Το Π. Δ/γμα 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» ( ΦΕΚ 180 Α).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).

7. Την αρ. Υ48/09−07−2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ. 38440/7537/3−11−2014 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (ΦΕΚ 2972 Β).

9. Τις υπ’ αριθ. 1449/2/4−9−2014 και 1450/1/11−9−2014 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2014,

αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες τετρακόσια πενήντα (450) άτομα».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες:
− Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της παροχής.
− Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 4 τέκνα, άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.
− Να είναι, όλοι οι ανωτέρω, κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης».

3. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου έτους 2014 μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι την 31−10−2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή, τα αδιάθετα δελτία μέχρι και τη συμπλήρωση του αριθμού των ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000) ατόμων θα διανέμονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό το έτος 2014, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων