Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2022

Οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε Δημόσιο, Δήμους που λήγουν τις επόμενες ημέρες – Όλες οι λεπτομέρειες

Λήγει η προθεσμία τις επόμενες μέρες για δεκάδες θέσεις εργασίας σε Δήμους, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΔΕΗ ενώ παραμένουν ανοιχτές θέσεις ασκούμενων δικηγόρων σε Άρειο Πάγο, Ελεγκτικό Συνέδριο και Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναλυτικά:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

-Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3953 και τίτλο «Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) στον διαβήτη, στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και στην καρδιαγγειακή νόσο», ενδιαφέρεται να συνάψει την σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο τη διερεύνηση του ρόλου της ινσουλίνης. Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr μέχρι και τις 18-12-2014 (ώρα 14:00). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

-Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με KA 3954 και τίτλο «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΗΨΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ», ενδιαφέρεται να συνάψει την σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο έργου: Μελέτη των μηχανισμών της ανοσοπαράλυσης στη σήψη. Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thomakis@uoc.gr μέχρι και τις 15-12-2014 (ώρα 14:00). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

– Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3953 και τίτλο «Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) στον διαβήτη, στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και στην καρδιαγγειακή νόσο», ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, πεντάμηνης διάρκειας. Αντικείμενο έργου: Διερεύνηση του ρόλου της ινσουλίνης, των ισομορφών της ΑΚΤ καθώς και του παράγοντα FOXA2 στην έκφραση γονιδίων που ενέχονται στην βιογένεση και τον μεταβολισμό της HDL σε ηπατοκύτταρα. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18/12/2014 (ώρα 14.00). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Πανεπιστήμιο Ιονίου

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ADRIATinn, An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competitiveness and Technological Capacity of SMEs», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Τα στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:30 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δήμος Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

ΔΕ Μαγείρων 3

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 5

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Έως 15/12/2014.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), ενός (1) ατόμου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009. Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Έως 15/12/2014. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας (υπολείμματα υλοτομιών) για παραγωγή – τυποποίηση εξευγενισμένων στερεών καυσίμων βιομάζας. Επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα», προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα 3 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Τεχνική υποστήριξη του έργου και ειδικότερα η προετοιμασία υπολειμμάτων υλοτομίας (θρυμματισμός, ξήρανση, κοσκίνισμα, επαναθρυμματισμός, προσδιορισμός υγρασιών κλπ) και παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων-πελλετών). Συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: έως τις 15/12/2014. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα: Αλγόριθμοι Μετάδοσης Πληροφορίας». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Ακαδημία Αθηνών

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών καλεί τους ενδιαφερομένους όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: “Data Driven Solar Eruption Prediction Tools (FLARECAST)”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020». Ζητείται ένα (1) άτομο για να εργαστεί ως Οικονομικός και Διοικητικός Διαχειριστής σε επίπεδο κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020». Αιτήσεις μέχρι: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 13:00. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πεντάμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Υδραυλικός

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12/12/2014. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δήμος Ερυμάνθου

Ο Δήμος Ερυμάνθου, που εδρεύει στη Χαλανδρίτσα του Νομού Αχαΐας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-8-2015 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Ερυμάνθου, που εδρεύει στα Κριθαράκια και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Παιδαγωγός

1ΠΕ Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12/12/2014 (από 8.00 π.μ. έως και 14.30 μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δήμος Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασηθίου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-8-2015 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης ή συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι

1ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

8ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμων

1ΔΕ Μάγειρας

4ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 15/12/2014.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΤΕΙ Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 653/13-10-2014 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 02 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης», ), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, για συνολικό διάστημα έως 31-10-2015 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 10.000,00 € για την 1η θέση και έως 18.500,00 € για τη 2η θέση (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών κλπ.). Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 02 αφορά υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή διαχείρισή του.

Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: έως και 16/12/2014 (ώρα 13.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δήμος Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς του Νομού Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

31ΥΕ Εργάτες/τριες

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με άδεια Γ’+Ε’ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος [με άδεια ΣΤ’ Ειδικού (Εναερίων Δικτύων)]

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος με άδεια Α’+Γ’ Ειδικότητας

2ΔΕ Υδραυλικοί

1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων

1ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (σάρωθρο), (ομάδας Ι’, τάξης Δ’)

1ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (εκσκαφέας – φορτωτής), (ομάδας Β’, τάξης Δ’)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11/12/2014.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Ρόδο, πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της στην Α΄βάθμια Εκπαίδευση
  • Ιστορία και η Διδακτική της στην Α΄βάθμια Εκπαίδευση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και τις 15/12/2014

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής/Σπύρος Σούλης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και )ια Βίου Μάθηση”), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για το παρακάτω έργο:

ΠΕ1: Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος

Εκτελούμενο έργο: Διοικητική υποστήριξη φυσικού αντικειμένου του έργου.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και τις 15/12/2014.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/11-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (επιλογή: Online Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε’). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 16ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 22α Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2014

Τ.Θ. 14.308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Πρόσκληση 35 ασκουμένων δικηγόρων για άσκηση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε εντύπως, στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αρσάκειο Μέγαρο, Πανεπιστημίου 47-49), είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση STE@ste.gr , εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της προσκλήσεως αυτής στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Ελεγκτικό Συνέδριο

Πρόσκληση 30 ασκουμένων δικηγόρων για άσκηση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή τη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε εντύπως, στη Γραμματεία της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ye.grammateia@elsyn.gr , εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της προσκλήσεως αυτής στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Άρειος Πάγος

Πρόσκληση 7 ασκουμένων δικηγόρων για άσκηση, διάρκειας έξι (6) μηνών, στον Άρειο Πάγο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία Διεύθυνσης του Αρείου Πάγου (Α. Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 22, 4ος όροφος, γραφείο 401) μέχρι την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, καθημερινά από 09:00′ έως 14:00′. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων

Ο Δήμος Ζίτσας του Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ ατόμων (8) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης και καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα του Ν. Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα , ως εξής:

2ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (JCB)

2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου – Φορτηγού (για την υπηρεσία καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού)

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15/12/2014.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του συγκεκριμένου φορέα, που εδρεύει στο Λιμένα Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου Κρήτης εντός Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διοικητικός

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων – Φορτωτής (Ομάδας Ε’ – Τάξης Γ’)

4ΥΕ Εργάτες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15/12/2014.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δήμος Σουλίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σουλίου, που εδρεύει στην Παραμυθιά του Νομού Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 8 μήνες (έως τις 30-6-2015) και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19/12/2014 (καθημερινά από 9.00π.μ. έως και 14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων