Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Παρακολουθούσαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ακόμη και ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Τι “δείχνει” ο φάκελος κοινωνικών φρονημάτων

Τον φάκελο του πρώην πρωθυπουργού και έπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καρμανλή, ήρθε στη δημοσιότητα με σειρά εγγράφων, τα οποία φανερώνουν ότι Ασφάλεια και μυστικές υπηρεσίας τον παρακολουθούσαν ακόμη και ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ”Real News”, στον ογκωδέστατο φάκελο των κοινωνικών φρονημάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων εφημερίδων της, παρακολουθήσεις, αλλά και φάκελοι με ευχές που έφταναν σε εκείνον στο Παρίσι.

Τα έγγραφα στο φάκελο Καραμανλή:

“Η Ελληνική Κυβέρνησις έπαυσε την συνταξιοδότησιν του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, από 1ης Ιουνίου, απεκάλυψε χθες επίσημος πηγή. Ο κ. Καραμανλής ο οποίος ελάμβανε την εκ 1.066 δολλαρίων σύνταξίν του εις Παρισίους, όπου έζη εξόριστος από το 1963, προφανώς θα πρέπει να έλθη εις τας Αθήνας, δια να την λαμβάνη. Ούτος ελάμβανε σύνταξιν από το Ταμείον Συντάξεων Νομικών και δια την υπηρεσίαν του ως Πρωθυπουργού από το 1955 ως το 1963.Ερωτηθείς αν ο κ. Καραμανλής θα ηδύνατο να εισέλθη εις την Ελλάδα, χωρίς να ληφθή οιονδήποτε μέτρον εναντίον, η επίσημος πηγή απήντησεν: “Εναπόκειται εις την Ελληνική Δικαιοσύνην όπως αποφανθή”. Η κυβέρνησις διέκοψε την συνταξιοδότησιν την 1ην Ιουνίου, ημερομηνία καθ’ ην κατηργήθη η Μοναρχία. Ο κ. Καραμανλής εκάλεσε την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως παραιτήθη”.

Στον φάκελο περιλαμβάνεται επίσης απόρρητο έγγραφο της Γενικής Διευθύνσεως Εθνικής Ασφάλειας την 1η-7-70 με τίτλο “Άρσις διακοπής αποστολής συναλλάγματος”, το οποίο αναφέρει: “Έχομεν την τιμήν, εν συνεχεία των ύπερθεν σχετικών, να γνωρίσωμεν υμίν ότι δεν υφίσταται αντίρρησις ημών δια την άρσιν της διακοπής αποστολής συναλλάγματος εις τον αναφερόμενον εις την σχετικήν κατάστασιν υπ’ αύξ. Αριθμόν 19, τέως Βουλευτήν ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ Κων/νον του Γεωργίου, επειδή υφίσταται προς τούτο σχετική εγκριτική απόφασις της Νομισματικής Επιτροπής και διότι ευρίσκεται εις το εξωτερικόν προ της 21/4/67”.

Σε άλλο έγγραφο της Γενικής Ασφάλειας Πειραιά (8-1-1971) υπάρχουν αναφορές σε… πληροφορίες πως ο κ. Καραμανλής αναμένεται να παντρευτεί τη διαζευγμένη από τον επιχειρηματία Σταύρο Νιάρχο, Σάρλοτ Φορντ – απόγονο της γνωστής οικογενείας των Φορντ από την αυτοκινητοβιομηχανία!

“ΘΕΜΑ: Περί του ζευγούς Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν ότι, κατά πληροφορίας μη διασταυρωθείσας, ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, άμα τη εκδόσει του διαζυγίου του, το οποίον επισπεύδεται, πρόκειται να τελέση γάμον μετά της τέως συζύγου του Σταύρου ΝΙΑΡΧΟΥ, κ. ΦΟΡΝΤ.” Με έναν από τους υπεύθυνους να απαντά: “Ουδεμία ενέργεια. Δεν ενδιαφερόμεθα δια την υπόθεσιν”.

Σε απόρρητο έγγραφό του (19-1-1970) το Αρχηγείο Στρατού εμφανίζει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να είναι απογοητευμένος και να ετοιμάζεται να πουλήσει την ατομική του περιουσία:

“1. Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι περιήλθον ημίν αι κάτωθι πληροφορίαι:
α. Η αφιχθείσα σύζυγος του Αχιλλέα Καραμανλή (θυγατήρ του εφοπλιστού Φραγκίστα) εζήτησεν από τον τέως ιδιαίτερον Γραμματέα Καραμανλή, Γ. Τσανάκαν, όπως εν συνεργασία μετά του Αλεξ. Αναστασιάδου (Πολιτικού Μηχανικού), κατοίκου Παγκρατίου, μεταβώσιν εις Φιλοθέην και εκτιμήσουν το εξ έξι (6) στρεμμάτων οικόπεδον του Κ. Καραμανλή (ανερχόμενον εις το ποσόν των 6-7 εκατομμυρίων) προκειμένου να πωληθή τούτο.
β. Οτι ο Κ. Καραμανλής είναι απογοητευμένος και δια τούτο πωλή την ατομικήν του περιουσίαν.
2. Παράκλησις διά τα καθ’ υμάς.”

Χαρακτηριστικό επίσης ήταν πως από την Ελβετία εστάλη έγγραφο που υπογράφει μυστική πηγή με το κωδικό όνομα “Ναταλία”, τη Δευτέρα του Πάσχα (5-5-1970) και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

“Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμεν προσηρτημένως απόσπασμα στοιχείου πηγής Κ1, αποσταλέντος προς την εν θέματι, παρ’ αγνώστου φέρον την υπογραφή “Ναταλία” και να παρακαλέσωμεν όπως ευαρεστούμενοι λάβητε γνώσιν, διατάξητε δε, περί της διακινήσεως ή μη τούτου”.

Ένα από τα έγγραφα αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις οποίες δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα στις 9-1-1970. Αναλυτικότερα, γράφει στην αναφορά:

“Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κωνστ. Καραμανλής εδήλωσε, μεταξύ άλλων, εις συνέντευξίν του προς τον διευθυντήν της εκδιδομένης εις το Ηράκλειον εφημερίδος “Μεσόγειος” και τα εξής: “Δεν αποκλείεται να επιστρέψω εις την χώραν μου κατά την διάρκειαν του έτους, χωρίς η επάνοδός μου αυτή να σημαίνη κατ’ ανάγκην την ανάμειξίν μου εις την πολιτικήν ζωήν”. Η δήλωσις αυτή αναδημοσιεύεται εις το χθεσινόν φύλλον της εγκύρου γαλλικής εφημερίδος “Λε Μοντ”.

Ωστόσο, η Ασφάλεια, διατηρούσε τις αμφιβολίες της για τη συνάντηση του με τον εκδότη της εφημερίδας “Μεσόγειος”: “Η ΚΥΠ, προς ην εκοινοποιήθη η ύπερθεν σχετική, παρακαλείται όπως εξακριβώση και γνωρίση ημίν περί πραγματοποιηθείσης επαφής του υιού του ειρημένου εκδότου μετά του κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ως και περί της καθόλου στάσεως του δευτέρου έναντι του Συμβουλίου Ευρώπης”.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στον φάκελο του πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας είναι από την 10η Αυγούστου του 1973, όταν η Ελληνική Χωροφυλακή καταθέτει έγγραφα που περιέχουν δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και φωτογραφικά έντυπα από αφίσες που διανέμονταν την εποχή εκείνη στη Δυτική Γερμανία με φωτογραφία του και με κεφαλαία γράμματα από κάτω “Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ”. Ειδικότερα στην αναφορά της Ασφάλειας καταγράφονται τα εξής:

“ΘΕΜΑ: Υποβολή εντύπων, αντικυβερνητικού περιεχομένου, κυκλοφορούντων εν Δυτική Γερμανία. Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω προσηρτημένως τα κάτωθι έντυπα, ως και μίαν (1) φωτογραφίαν, άτινα κυκλοφορούσιν εν Δυτική Γερμανία και να παρακαλέσω διά τα καθ’ Υμάς.

Α. Διάγγελμα της Α.Μ του βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου προς τον ελληνικόν λαόν.
Β. Δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή”

Στον φάκελο του Κωνσταντίνου Καραμανλή υπάρχει επίσης έγγραφο (5-7-1973) που περιέχει δηλώσεις του, στις οποίες αρνείται οποιαδήποτε ενθάρρυνση σε ενδεχόμενη ανταρσία του Πολεμικού Ναυτικού: “Παρίσι, 4η Ιουλίου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο οποίος διαμένει εις το Παρίσι εξόριστος, εξέδωσε δήλωσιν εις την οποία είπε: “Για μία φορά ακόμη επισήμως δηλώνω ότι δεν έχω ποτέ ενθαρρύνει κατ’ ουδένα τρόπον μιαν ανταρσίαν εις το Ελληνικό Ναυτικό. Κατόπιν αυτού, και εάν κρίνω από τον δόλιον τρόπον με τον οποίον αυτοί προσεπάθησαν να αναμείξουν το όνομά μου σ’ αυτήν την υπόθεσι, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω ότι ο κ. Αβέρωφ είναι το θύμα στην ίδια πλεκτάνη. Καταφανώς η κυβέρνησις χρησιμοποιεί αυτό το θέμα για να κτυπήση τους αντιπάλους της και να δημιουργήσει κλίμα φόβου εν όψει του Δημοψηφίσματος.”

“Η επιστολή ων πενήντα Ελλήνων πρώην βουλευτών προς ισάριθμους Αμερικανούς Γερουσιαστάς. Μετεδόθη σχετικώς ότι αντίγραφον της επιστολής εδόθη και εις εκπρόσωπον της εν Αθήναις Αμερικανικής Πρεσβείας υπό του τέως υπουργού Εμμαν. Κοθρή. Ως παρατηρείται σχετικώς, το χαρακτηριστικόν της εν λόγω εκδηλώσεως είναι ότι αποτελεί την πρώτην μαζικήν ενιαίαν εκδήλωσιν του Κοινοβουλευτικού-Πολιτικού κόσμου της Ελλάδος, μετά το κίνημα της 21ης Απριλίου του 1967. Ως εδήλωσαν οι υπογράψαντες την επιστολήν Έλληνες Πολιτικοί, αποδεικνύεται ούτω ότι επετεύχθη ήδη η αρραγής ενότης του Ελληνικού πολιτικού κόσμου, και κατ’ ακολουθίαν η τελευταία δήλωσις του πρώην πρωθυπουργού κ. Καραμανλή ότι είναι δυνατή η ομαλή διαδοχή του στρατιωτικού καθεστώτος εφ’ όσον εγκαίρως πραγματοποιηθή, ορθώς διεπιστώθη ότι είναι θεμελιωμένη επί της πραγματοποιηθείσης ενότητος της εθνικόφρονος πολιτικής παρατάξεως. Την επιστολήν υπέγραψαν οι δύο πρόεδροι του τελευταίου ελληνικού Κοινοβουλίου Εμμ. Μπακλατζή και Δημ. Παπασπύρου μετά των αντιπροέδρων Ιακώβου Διαμαντοπούλου και στρατηγού Αβραμέα. Μεταξύ άλλων υπογράφουν και οι τέως υπουργοί Κωνσταντίνος Τσάτσος, Γεώργιος Ράλλης, Στυλ. Αλλαμανής, Εμμ. Κοθρής, Ζήσης Παπαλαζάρου, Γεωργ. Μπακατσέλος, Παναγ. Παπαληγούρας, Χάρης Ρέντης, Ιωάν. Μπούτος), Φώτιος Πιτούλης, Χρ. Καραπιπέρης, Ευάγγ. Δενδρινός, Αγησ. Σπηλιάκος ως και βουλευταί, μεταξύ των οποίων οι Ιωάν. Βαρβιτσιώτης, Αντων. Μπαρώτσης, Αγγ. Βλαχοθανάσης, Εμμ. Κεφαλογιάννης, Εμμ. Ζαπάρτας, Ιωάν. Κίνιας, Αθαν. Γκελεστάθης, Θωμάς Ανδρεάδης και άλλοι”.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων