Παρασκευή, 30 Ιουλίου, 2021

Πρόγραμμα γαλλοφωνίας για δημοσίους υπαλλήλους – Πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Γαλλοφωνίας 2015-2018, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την έναρξη ενός εξειδικευμένου κύκλου ιδιαίτερων μαθημάτων στη γαλλική γλώσσα με σκοπό την αύξηση του αριθμού των στελεχών που συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς κλπ και θα μπορούν να χειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γαλλική γλώσσα.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού/ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος και, οι οποίες σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα στα γαλλικά υποδεικνύοντας κατ’ανώτατο όριο ένα (1) στέλεχος που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
– Θέση ευθύνης τουλάχιστον σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου
– Αρμοδιότητες σχετικές με διεθνείς σχέσεις
– Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας σχετικές με Ευρωπαϊκά ή Διεθνή θέματα.
– Εκπροσώπηση του φορέα τους σε Ευρωπαϊκά ή Διεθνή fora.
– Γνώση Γαλλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β.2

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δεν διαθέτουν τυπικό αποδεικτικό γλωσσομάθειας (βεβαίωση ή τίτλο σπουδών), το επίπεδο της γλωσσομάθειας θα διαπιστώνεται πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τονίζεται ότι, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι σχετικές υποψηφιότητες θα πρέπει να αποσταλούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά και στη διεύθυνση grammateia@ydmed.gov.gr το αργότερο μέχρι τις 19-10-2015. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή.
Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του κύκλου μαθημάτων θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο σε μεταγενέστερο χρόνο και θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Συνημμένος Πίνακας

Δείτε την ανάρτηση στη Διαύγεια : ΑΔΑ:7Φ5Υ465ΦΘΕ-6Κ0

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων