Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων στο δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», υποέργο: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για ένα διοικητικό στέλεχος για τρεις φύλακες.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή από 20/3/2015 µέχρι και 30/03/2015 στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κυρίας Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2313317139, 2313317116 , 2313317128, 2313317131).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων