Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022

Προκήρυξη θέσεων από το ΚΕΕΛΠΝΟ…

Αύριο, στις 2 μετά το μεσημέρι, λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕΕΛΠΝΟ που απευθύνεται σε γιατρούς και νοσηλευτές για την υγειονομική κάλυψη σε ΕΚΕΠΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε κέντρα κράτησης και πρώτης υποδοχής μεταναστών στους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Δράμας, Ξάνθης και Έβρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr), οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας και με άμεση έναρξη. Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων, εισφορών, έκτακτων αποδοχών) κάθε ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί για απασχόληση είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει για τους υπαλλήλους του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ειδικά για το ιατρικό προσωπικό θα προτιμηθούν οι ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, της Παθολογίας, της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και της Δερματολογίας, χωρίς να αποκλείονται άλλες ειδικότητες. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα παρέχει καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους μετανάστες που χρήζουν ιατρικής εξέτασης και φαρμακευτικής κάλυψης στους χώρους υποδοχής/κράτησης που αναφέρονται άνωθεν.

Το προσωπικό θα εργάζεται με κυκλικό 24ωρο ωράριο (τρεις βάρδιες πρωί, απόγευμα, νύχτα, Σάββατο, Κυριακές και αργίες).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση:
ΕΚΕΠΥ
Δεκαπέντε (15) ιατροί, ΠΕ Ιατρών
Εικοσιπέντε (25) νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών και τέσσερις (4) στη Θεσσαλονίκη

Νομός Αττικής
Τριάντα (30) ιατροί, ΠΕ Ιατρών
Τριάντα πέντε (35) νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Κορινθίας
Οκτώ (8) ιατροί, ΠΕ Ιατρών
Δέκα (10) νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Δράμας
Οκτώ (8) ιατροί, ΠΕ Ιατρών
Δέκα (10) νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Ξάνθης
Οκτώ (8) ιατροί, ΠΕ Ιατρών
Δέκα (10) νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Έβρου
Δώδεκα (12) ιατροί, ΠΕ Ιατρών
Δεκατέσσερις (14) νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι:

– Αίτηση με την επιθυμητή θέση εργασίας.
– Τίτλοι σπουδών.
– Βιογραφικό σημείωμα.
– Αντίγραφο της ταυτότητας.
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
– Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (μόνο για τους ιατρούς).
– Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (μόνον για ειδικευμένους ιατρούς).
– Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (μόνον για τους νοσηλευτές).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικά μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το αντικείμενο (μετανάστες, trafficking, δημόσια υγεία κ.λπ.) και αποδεικτικά συμμετοχής σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις του τομέα υγείας.

Όλα τα ζητούμενα έγγραφα που εκδόθηκαν από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες γίνονται δεκτά μόνον με ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ενώ όσα έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς ή αλλοδαπές αρχές γίνονται δεκτά με ευκρινή αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Πέραν των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας η αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ θα αξιολογηθούν θετικά.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει μοριοδότησης. Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

– Τυπικά προσόντα σε ποσοστό 40% (πτυχίο και βιογραφικό).
– Εντοπιότητα σε ποσοστό 15%.
– Συμμετοχή σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις 20%.
– Συνέντευξη 25%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στη γραμματεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) (Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι). Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 7η Ιανουαρίου και ώρα 2 μ.μ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων