Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Πώς διορίζονται συγγενείς αποβιωσάντων στο Δημόσιο

Αίτηση διορισμού στο φορέα που επιθυμούν πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι διορισμού συγγενών αποβιωσάντων προκειμένου να λάβουν θέση εργασίας στο Δημόσιο. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, η οποία εστάλλει προς τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε από αυτές να διαβιβαστεί στους ΟΤΑ. Για την εκτέλεση του διορισμού, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Όλες οι περαιτέρω λεπτομέρειες, περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο στην εγκύκλιο. Ολόκληρο το περιεχόμενό της παρακάτω (το έγγραφο της εγκυκλίου ΕΔΩ):

Στην παρ. 20 του άρ. 14 του Ν. 2266/1994 «Έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης- Μετατάξεις-Κατάταξη προσωπικού Ι.Δ.» (ΦΕΚ Α΄218), ως ισχύει, μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του άρ. 18 του Ν.3448/2006 « Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών δημόσιου τομέα κλπ» (ΦΕΚ Α΄57), ορίζεται ότι: «Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του αρ. 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος να διορίζεται σε κενή οργανική θέση στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.» Με το άρ.31 του ν. 3731/2008, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρ.18 του Ν.3448/2006 και ορίζεται ότι στο εξής ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλουν τη σχετική αίτηση διορισμού στο φορέα που επιθυμούν το διορισμό και το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο, θα αποφασίσει και θα προωθήσει την απόφαση στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να τύχει επεξεργασίας 1 και να συνυπογραφεί από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης περί του εάν ο θάνατος του υπαλλήλου επήλθε κατά και εξαιτίας της εκτελέσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος. Ως εκ τούτου, το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο, αποφασίζει με βάση Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργεί υπάλληλος της υπηρεσίας του θανόντος, το πόρισμα της οποίας για να είναι δεσμευτικό, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένο (Βλ. Γν. ΝΣΚ 479/2004 και 456/2006).

Σε κάθε περίπτωση, προς αποφυγήν πρόσθετων διοικητικών βαρών και δεδομένης της αξιοπιστίας που διασφαλίζει η διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, η έκθεση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης μπορεί να υποκαθίσταται είτε από δικαστικές αποφάσεις είτε από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνεται κατά τη διαδικασία της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενώπιων των δικαστικών αρχών, με τις οποίες διαπιστώνεται και αιτιολογείται πλήρως η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ θανάτου και εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων καθώς και ότι ο θάνατος επήλθε κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της δίκης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ. 2.9/10/οικ.3389/09-02-2009 Εγκύκλιό μας.

Οι υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα στους φορείς που εποπτεύουν (περιλαμβανομένων και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) με τον προσφορότερο τρόπο.

Επίσης, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων