Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Σε συνεχή τροχιά ανόδου η MIG: Νέα αύξηση σε τζίρο, EBITDA και κέρδη

Νέα θετικά αποτελέσματα παρουσίασε η ΜIG για το πρώτο εξάμηνο του 2019, όπως καταγράφεται στα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση αποτελεσμάτων EBITDA:

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €476,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2018
  • Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν σε €41,1 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 23% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2018
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €35,9 εκ.

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ)

Α’ Εξάμηνο 2019

Α’ Εξάμηνο 2018

Πωλήσεις

476,8

435,0(1)

EBITDA σύνολο Θυγατρικών(2)

41,1(5)

33,3(1)

περιθώριο EBITDA σύνολο θυγατρικών

8,6%

7,7%

EBITDA Ομίλου(3)

35,9(5)

35,1(1)(6)

περιθώριο EBITDA Ομίλου

7,5%

8,1%

EBIT Ομίλου(4)

(6,3)

3,0(1)(6)

Αποτέλεσμα μετά από Φόρους και μη Ελέγχουσες Συμμετοχές

(33,8)

(25,4)(1)(6)

(1) Στα αντίστοιχα κονδύλια του Ά Εξαμήνου 2018, συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της HSW από την 1.6.2018 (ημερομηνία έναρξης ενοποίησής της).

(2) Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding, των κερδών/ζημιών από την πώληση επενδυτικών ακίνητων, ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων.

(3) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

(4) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)

(5) Τα συγκεκριμένα κονδύλια έχουν επηρεαστεί θετικά (κατά ποσό €5,7 εκ.) από την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16 από την 1.1.2019.

(6) Συμπεριλαμβάνονται κέρδη από πώληση ενσώματων στοιχείων ενεργητικού ποσού €11,7 εκ.

Αναφορικά με την πορεία των σημαντικών θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €32,3 εκ. σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2018 και ανήλθαν σε €164,0 εκ. Παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2018 (μέση αύξηση 11%) και την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της ενοποίησης της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»), τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €15,5 εκ. έναντι €12,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επισημαίνεται ότι στα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2018 η HSW ενοποιείτο για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018). Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Η διοίκηση του ομίλου Attica μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της λειτουργικής ενσωμάτωσης της HSW εξετάζει επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών του ομίλου, την ανανέωση του στόλου καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €4,3 εκ. σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν σε €294,1 εκ. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €3,1 εκ. σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2018 και ανήλθαν σε €21,5 εκ. Σημειώνεται ότι τα EBITDA του ομίλου Vivartia επηρεάστηκαν θετικά από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 16 και αρνητικά από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την λειτουργική αναδιάρθρωση του κλάδου γαλακτοκομικών. O κλάδος γαλακτοκομικών και ο κλάδος κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής του κερδοφορίας, απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών), ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ανοιχτές και κλειστές αγορές.

Η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών (MIG) είναι μία διεθνής εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία υπό τη σημερινή της μορφή είναι εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούλιο του 2007. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αποτελείται από ηγέτιδες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τροφίμων & Ποτών, Μεταφορών & Ναυτιλίας, Πληροφορικής και Διαχείρισης Ακινήτων. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: η Attica Group, η Vivartia, η SingularLogic και η Robne Kuce Beograd (RKB).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων

spot_img