Δευτέρα, 16 Μαΐου, 2022

Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους που παρέχουν εργασία σε διαφορετικό εργοδότη (εγκύκλιος)

Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι (έχουν έναρξη ασφάλισης πριν από τις 31.12.1992) εάν παράλληλα με την εργασία τους, παρέχουν και άλλη εργασία σε διαφορετικό εργοδότη τότε υπάγονται υποχρεωτικά και για τη δεύτερη εργασία τους μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ.  Αντίθετα, οι νέοι ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν  φορέα ασφάλισης στην περίπτωση που, παράλληλα με την εργασία τους στο δημόσιο, παρέχουν και άλλη εργασία, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του ΙΚΑ, που αφορά την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3863/2010.

Ειδικά για τους νέους ασφαλισμένους, σημειώνεται ότι το δικαίωμα επιλογής φορέα μπορεί να γίνει εντός έξι μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης – μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης ή την απόκτηση της ιδιότητας. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, τότε αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση του υπαλλήλου, ο φορέας στον οποίο έπιασε, χρονικά, την πρώτη δουλειά.  Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεώνονται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν και οι οποίες αντιστοιχούν στην επιλογή τους, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

Για τις εισφορές που πρόκειται να αποδοθούν από επιχειρήσεις, το ΙΚΑ διευκρινίζει το χρόνο καταβολής τους. Πιο συγκεκριμένα, για εισφορές που αναλογούν στο διάστημα από 15/7/2010 έως 31/12/2012, τότε η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών είναι η 30η/6/2015. Αντίθετα για εισφορές της περιόδου από 1/1/2013 έως 31/12/2014 οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να καταβληθούν έως 31/12/2015.

Τονίζεται ότι για τη μισθολογική περίοδο από 1/1/2015 και μετά η ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολούμενων θα πραγματοποιείται με υποβολή ΑΠΔ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων