Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

Το γάλα… μετατρέπεται σε χρήμα – Τι αλλαγές έρχονται στα ΜΑΠ

Σε χρήμα θα λάβουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το γάλα που τους οφείλεται από προηγούμενα έτη. Αυτό προβλέπει το άρθρο 36 στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ που έχει δώσει για διαβούλευση στους δημάρχους ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής (δείτε ολόκληρο το έγγραφο του νομοσχεδίου ΕΔΩ).

Η τιμή θα προκύπτει από τον διαγωνισμό που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και τα χρήματα θα αποδίδονται στους εργαζόμενους με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο ΟΤΑ.
β. Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ των
ετών καταβολής.
γ. Να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, έως και σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες
δόσεις.

«Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική
λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου
κάθε ΟΤΑ, η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», αναφέρεται στη συνέχεια.

Αναλυτικότερα, το άρθρο αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 36
Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων ΟΤΑ

1.Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το γάλα παρελθόντων ετών ,που προβλέπονται
στην 53361/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503 Β), όπως ισχύει και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη
εφαρμογής του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε η άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών, που είχε
λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο ΟΤΑ.
β. Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ των
ετών καταβολής.
γ. Να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, έως και σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες
δόσεις.
Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική
λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου
κάθε ΟΤΑ, η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στους δικαιούχους παροχής ΜΑΠ, προστίθενται και οι οδηγοί όλων των οχημάτων, πλην
επιβατηγών, ψυκτικοί, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

3. Οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου, που απασχολούνται για τις ανάγκες της καθαριότητας
των ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 50, του ν.4351/2015 και του άρθρου 12,
της ΠΝΠ της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (184/Α΄), δικαιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
που προβλέπονται από την υπ’αρ.53361/2-10-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 όμοιες, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, στις εν λόγω ΚΥΑ.

4. Η απασχόληση των συμβασιούχων μίσθωσης έργου της προηγούμενης παραγράφου,
ανεξαρτήτως του συνολικού ετήσιου ύψους της αμοιβής τους, θεωρείται ευκαιριακή και
παρεπόμενη, κατά την έννοια και για τις συνέπειες του άρθρου 39 παρ. 1 β) του ν.
4308/2014.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων