Σάββατο, 24 Ιουλίου, 2021

Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία: Μία πονεμένη ιστορία…

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας πρόκειται να  δοθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας το νέο Πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, αλλά τα κυριότερα εντοπίζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου αλλάζουν πολλά πράγματα σε ότι αφορά την διοίκηση και την λειτουργία των ιδρυμάτων.

Μία από τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο είναι αυτή της χορήγησης του δικαιώματος μετεγγραφής, το οποίο πλέον πραγματοποιείται  με την συγκέντρωση μορίων τα οποία συγκεντρώνει ο υποψήφιος και αυτά είναι τα ακόλουθα κατά φθίνουσα σειρά:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001€ έως 6.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των οκτώ χιλιάδων (6.001€ έως 8.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3). Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 2).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2). στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1). Στην περίπτωση αυτή των δικαιούχων, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για την μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιουμένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από τις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1). ι) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1). ια) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

θ). Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες όπως για παράδειγμα τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του.

Αλλαγή του Πολυνομοσχεδίου συνιστά και η κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο «ομαλή λειτουργία δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία ισχύει εδώ και περίπου 15 χρόνια και με την οποία είχαν ποινικοποιηθεί οι μαθητικές καταλήψεις.

Υπάρχει και μία έμμεση τροποποίηση όσον αφορά τον χαμένο χρόνο από καταλήψεις στα ΑΕΙ. Με τον μέχρι τώρα νόμο του 2011 προβλεπόταν ότι παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη του υπουργείου Παιδείας, κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων και οι λεπτομέρειες παράτασης εξαμήνου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Επίσης σε ότι αφορά στην διοίκηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

1) Με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρυμάτων και οι αρμοδιότητές τους διαχέονται στη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον πρύτανη και τους αντιπρυτάνεις,

2) Στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της ακαδημαϊκής κοινότητας και η εκλογή των προσώπων και των οργάνων γίνεται με καθολική μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι φοιτητές με άμεση ψηφοφορία και όχι δια αντιπροσώπων. Η βαρύτητα της ψήφου τους συναρτάται με τη συμμετοχή.

2) H θητεία των πρυτάνεων θα είναι τετραετής. Τα εκλεκτορικά σώματα για την κρίση των μελών ΔΕΠ είναι διευρυμένα και η διαδικασία αξιολόγησης ανοικτή και όχι κλειστή.

3) Θεσμοθετείται το άσυλο για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.

4) Oι φοιτητές δεν θα διαγράφονται μετά την προσαύξηση των ετών σπουδών κατά δύο, αλλά δεν θα δικαιούνται παροχής σίτισης, στέγασης και μειωμένου εισιτηρίου.

Ένα άλλο ζήτημα που αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και που προκάλεσε πολλές συζητήσεις στο κομματικό χώρο της Κυβέρνησης είναι ότι ο όρος της αξιολόγησης επανέρχεται ως αποτίμηση του έργου των καθηγητών.

Συγκεκριμένα, σε προγραμματισμό του σχολικού έργου θα προχωρά ο Σύλλογος Διδασκόντων με την έναρξη του σχολικού έτους  ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα συντάσσεται απολογιστική έκθεση λαμβάνοντας υπόψη:

α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης,

β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων και

γ) την εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού. Με την ίδια έκθεση θα διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

Τα παραπάνω περιέχονται μεταξύ των άλλων  στο άρθρο 45 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, που τιτλοφορείται «Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση της δράσης των σχολικών μονάδων».

Εν κατακλείδι, ο νέος υπουργός παραμένει πιστός στην αριστερή ιδεολογία του μεγαλύτερου μέρους της Κυβέρνησης, δίνοντας μεγαλύτερα δικαιώματα στους φοιτητές και επιτρέποντας να υπάρχουν «αιώνιοι» φοιτητές απλά χωρίς προνόμια, και δημιουργεί και μία ρύθμιση βαπτίζοντας την αξιολόγηση, αποτίμηση του έργου των καθηγητών με βάση τον σχολικό προγραμματισμό.

Μία από τις πιο λανθασμένες μεταρρυθμίσεις είναι ότι καταργεί τα Συμβούλια των ιδρυμάτων και ότι καθιερώνει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, τα οποία συνεχίζουν να μην διαθέτουν κονδύλια και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, διότι πολύ απλά είναι εξαρτημένα από την Πολιτεία για να μην κλείσουν.

Από την άλλη ο θεσμός των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων βοηθούσε πάρα πολύ στην λειτουργία των Πανεπιστημίων και τα προωθούσε στο εξωτερικό καθώς όλα τα μέλη των Συμβουλίων αυτών ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού.

σχετικα αρθρα

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.

ροη ειδησεων

spot_img