Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Τι αλλάζει στην απογραφή προσωπικού στο Δημόσιο – Πώς επηρεάζονται οι προσλήψεις (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Νέα εφαρμογή απογραφης των δημοσίων υπαλλήλων πρόκειται να θέσει σύντομα σε λειτουργία το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Aνασυγκρότησης. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργου Κατρούγκαλου σύμφωνα με την οποία  το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου θα ονομαστεί πλέον «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» και σε αυτή θα απογράφεται στο εξής και το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο μέχρι τώρα έπρεπε να μεταβεί σε άλλη διεύθυνση.

Η ακριβής ημερομηνία της έναρξης θα ανακοινωθεί στο site της απογραφής, ενώ η νέα εφαρμογή βρίσκεται ΕΔΩ.

Tι αλλάζει στις προσλήψεις

Το γεγονός οδηγεί σε αλλαγή στην καταχώριση προσλήψεων, καθώς  για τις προσλήψεις νέων τακτικών υπαλλήλων, παρέχεται απευθείας από την εφαρμογή της απογραφής η βεβαίωση παρέχεται, πλέον, ως κωδικός από την ίδια την εφαρμογή και δεν απαιτείται η αποστολή της απόφασης πρόσληψης στο υπουργείο. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σημερα η βεβαίωση αυτή εχορηγείτο από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (πρώην Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού) του ΥΠΕΣΔΑ με σχετική σφραγίδα και υπογραφή στο σώμα της απόφασης πρόσληψης.

Να σημειωθεί ότι για την προσθήκη τακτικού προσωπικού που διορίζεται δυνάμει αποφάσεων κατανομής που έχουν εκδοθεί έως 31-5-2015, στο πεδίο «Απόφαση Κατανομής» θα επιλέγεται o ΑΔΑ της απόφασης κατανομής, ο οποίος θα εμφανίζεται με τη μορφή ΑΔΑ/1, πχ ΑΔΑ: 5ΛΓΨΝ-8Β8/1.

Για τις περιπτώσεις εισαγωγής υπαλλήλου που δεν αποτελεί νέα πρόσληψη (επαναφορά υπαλλήλων) θα ανακοινώνεται στη σελίδα της απογραφής ειδικός αριθμός που θα χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες.

Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης της απόφασης κατανομής ή εγκριτικής απόφασης όταν εισάγονται στο Μητρώο απογραφόμενοι των οποίων η πρόσληψη ή ο διορισμός δεν απαιτεί απόφαση κατανομής ή εγκριτικής απόφασης, όπως είναι οι:

Μετακλητοί
Αιρετοί
Ιδιώτες Μέλη Επιτροπών
Βουλευτές – Ευρωβουλευτές
Μέλη της Κυβέρνησης /Υφυπουργοί
Πρακτική Άσκηση / Μαθητεία / Επαγγελματική Κατάρτιση
Αποσπασμένοι από Ν.Π.Ι.Δ.
Αντιρρησίες Συνείδησης
Θεραπαινίδες ΥΕΘΑ
Επιστημονικοί Συνεργάτες Βουλευτών
Υπότροφοι
Δικαιούχοι Αποζημιώσεων με Δικαστική Απόφαση
Σχολικοί Τροχονόμοι
Απασχολούμενοι με Ασφαλιστικά Μέτρα / Προσωρινή Διαταγή
Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης
Εκπαιδευτές
Συμβασιούχοι Έργου/Χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ
Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Νέα πεδία

Με την εγκύκλιο προστίθενται, επίσης, νέα πεδία υπηρεσιακής κατάστασης στα στοιχεία των τακτικών υπαλλήλων (Κατηγορία Προσωπικού, Τρόπος Διορισμού, ΦΕΚ Διορισμού/Μετάταξης, Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, Προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα, Μισθολόγιο, Μισθολογικό Κλιμάκιο). Παράλληλα, μειώνονται και απλοποιούνται τα πεδία που συμπληρώνονται για τους απογεγραμμένους που δεν αποτελούν τακτικό προσωπικό του δημοσίου (όπως π.χ. για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. κλπ). Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των νέων πεδίων των υπηρετούντων υπαλλήλων τους μέχρι το τέλος του έτους 2015 (31-12-2015).

Όσον αφορά το προσωπικό σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας, θα επιστρέψει στους φορείς που υπηρετούσε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα και θα τεθεί σε «Ειδικό Καθεστώς». Το προσωπικό που υπηρετούσε σε φορείς που καταργήθηκαν θα ενταχθεί στο δυναμικό του εποπτεύοντος υπουργείου, σε «Ειδικό Καθεστώς». Ομοίως, το προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, θα επιστρέψει στους φορείς που υπηρετούσε πριν τη θέση του σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.

Έκδοση βεβαίωσης εισαγωγής για νέο διορισμό εν ενεργεία υπαλλήλου

Με τη νέα εφαρμογή εκδίδεται βεβαίωση εισαγωγής στο Μητρώο και για διοριστέους που είναι ήδη απογεγραμμένοι στο δημόσιο. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εν ενεργεία τακτικού υπαλλήλων ή απασχολούμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου, ο οποίος διορίζεται ή προσλαμβάνεται σε νέο φορέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή επί θητεία, ο εν λόγω υπάλληλος απογράφεται και εμφανίζεται ως «υπο πρόσληψη» και δεν εντάσσεται στο δυναμικό του φορέα παρά μόνον όταν αναλάβει υπηρεσία και ολοκληρωθεί ο διορισμός του. Ενόψει αυτής της λειτουργικότητας, οι υπηρεσίες μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις πρόσληψης για υπαλλήλους που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες, χωρίς να αναζητούν τον κωδικό εισαγωγής τους από την άλλη υπηρεσία.

Απογραφή υπαλλήλου σε περισσότερους από 2 φορείς

Οι υπάλληλοι που κατέχουν και 2η θέση ή απασχόληση στο δημόσιο μπορούν πλέον να απογράφονται όχι μόνο από το φορέα της κύριας θέσης, αλλά και από το φορέα που κατέχουν δεύτερη θέση ή άλλη σύμβαση. Στην εφαρμογή υπάρχει ο χαρακτηρισμός «Άλλες Θέσεις Εργασίας». Ο φορέας της δεύτερης θέσης  συμπληρώνει μόνο την καρτέλα «Σχέση με ΔΔ» του υπαλλήλου.  Σημειώνεται ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε παραπάνω από δύο φορείς.

Ωστόσο, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εξακολουθούν να απογράφονται το φορέα της οργανικής θέσης, ο οποίος συμπληρώνει το πεδίο «Φορέας Απασχόλησης», όπως ίσχυε και με την προηγούμενη εφαρμογή της απογραφής.

Αλλαγή διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλου.

Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε άλλη υπηρεσία δεν διαγράφονται από το μητρώο. Με τη νέα διαδικασία, ο φορέας υποδοχής υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της εφαρμογής στο φορέα προέλευσης και, με την αποδοχή του αιτήματος, ο υπάλληλος αποδεσμεύεται αυτόματα από τον φορέα προέλευσης και εντάσσεται στο φορέα υποδοχής.

Μη ενταγμένο προσωπικό (υπό μετάταξη)

Οι υπάλληλοι που έχουν αποδεσμευθεί από τους φορείς λόγω μετάταξης ή λόγω λανθασμένης ένταξης και δεν έχουν υπαχθεί ακόμη στους φορείς υποδοχής, θα επιστρέψουν στους φορείς από τους οποίους αποδεσμεύτηκαν. Η αιτιολογία της επιστροφής είναι το γεγονός ότι, στη νέα εφαρμογή οι μετατάξεις από φορέα σε φορέα δεν γίνονται με αποδέσμευση, αλλά με αίτημα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού – Προσωπικού του φορέα υποδοχής, μέσω της εφαρμογής, προς τον φορέα προέλευσης. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα εμφανίζονται πλέον στους φορείς από τους οποίους αποδεσμεύτηκαν. Ως εκ τούτου, οι φορείς υποδοχής θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν αίτημα μέσω της εφαρμογής προς το φορέα προέλευσης για να «ζητήσουν» τον μετατασσόμενο υπάλληλο.

Κατάργηση δυνατότητας συμπλήρωσης στοιχείων από τους απογεγραμμένους

Καταργείται η συμπλήρωση των στοιχείων από τους υπαλλήλους και γενικά από τους απογεγραμμένους στην απογραφή. Ειδικότερα, οι απογεγραμμένοι μπορούν μόνο να ενημερωθούν για τα στοιχεία τους μέσω της ίδιας εφαρμογής: https://hr.apografi.gov.gr  χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς του taxisnet αλλά δεν μπορούν να τα τροποποιήσουν.

Εφαρμογή «Προβλεπόμενες Θέσεις»

Στην εφαρμογή αυτή καταχωρούνται όλες οι οργανικές θέσεις των φορέων, καλυμμένες και κενές, καθώς και οι προσωποπαγείς θέσεις, τι οποίος οι υπηρεσίες θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Άλλες νέες λειτουργίες της εφαρμογής

  • Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης στοιχείων πολλών απογεγραμμένων ταυτόχρονα.
  • Παρέχεται η δυνατότητα «Μελλοντικής Διαγραφής» υπαλλήλου του οποίου η υπαλληλική σχέση λύεται μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ λύσης της υπαλληλικής σχέσης (π.χ. στις περιπτώσεις αποχώρησης Μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας) και η βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο χρειάζεται για τη δημοσίευση της πράξης. Το σύστημα παράγει τη βεβαίωση χωρίς να διαγράφει τον υπόχρεο. Όταν επέλθει η πραγματική ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού διαγράφει οριστικά τον υπάλληλο από το Μητρώο.
  • Ως «Διευθυντής Προσωπικού», ενός φορέα μπορεί πλέον να πιστοποιηθεί υπάλληλος που ανήκει σε άλλον φορέα. Επί παραδείγματι, προκειμένου για τις σχολικές επιτροπές των Ο.Τ.Α., μπορεί να πιστοποιηθεί ως «Διευθυντής Προσωπικού», ο αρμόδιος για τις σχολικές επιτροπές υπάλληλος του Δήμου.
  • Παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν κάτω από μία Διεύθυνση Προσωπικού δύο (2) ή παραπάνω «Υποδιευθύνσεις». Για κάθε «Υποδιεύθυνση» υπάρχει ένας «Διαχειριστής Υποδιεύθυνσης» που ελέγχει μόνο το προσωπικό της Υποδιεύθυνσής του, ενώ ο πιστοποιημένος  Διευθυντής Προσωπικού βλέπει το προσωπικό και των 2 Υποδιευθύνσεων. Επί παραδείγματι, σε μία Διεύθυνση Προσωπικού που διαθέτει μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, μπορεί να οριστεί μία «Υποδιεύθυνση» με ένα «Διαχειριστή Υποδιεύθυνσης» που να ελέγχει το τακτικό προσωπικό και μία δεύτερη «Υποδιεύθυνση» για το έκτακτο προσωπικό. Επισημαίνεται ότι αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την υπηρεσία μας.
  • Η εφαρμογή διαθέτει σύστημα μηνυμάτων για να ενημερώνει τους προϊσταμένους Διευθύνσεων Προσωπικού / Διοικητικού και τους διαχειριστές για θέματα όπως: προσωπικό του οποίου η σύμβαση έχει λήξει και πρέπει να διαγραφεί, αιτήματα άλλων υπηρεσιών για υπαγωγή υπαλλήλων λόγω μετάταξης, μηνύματα από την υπηρεσία μας για διάφορα θέματα κλπ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων