Δευτέρα, 2 Αυγούστου, 2021

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης: Ποιοι και πως επιλέγονται – Τι αρμοδιότητες έχουν

Με το ν/σ για την Αξιολόγηση συστήνεται Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Δείτε αναλυτικά τα βασικά του σημεία:

Τι αφορά

  • Συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.

Ποια είναι τα οφέλη από τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου

1. Αποκομματικοποίηση

Με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Υψηλής Διοικητικής Ευθύνης επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η πλήρης εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικού συστήματος και της ανώτατης βαθμίδας της φυσικής ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης. Συνιστά κορυφαία και ιστορική μεταρρύθμιση εφάμιλλη αυτής του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για αμιγώς κυβερνητική πρωτοβουλία εντασσόμενη όμως στην πρόβλεψη της συμφωνίας για αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και αποτελεί ικανοποίηση του ώριμου εθνικού και κοινωνικού αιτήματος να πάψει να αντιμετωπίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δημόσια διοίκηση ως λάφυρο και φέουδο.

2. Οικονομικό όφελος

Επιλέγοντας την ανώτατη ιεραρχία από το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων υψηλών προσόντων και των μελών ΔΕΠ εξασφαλίζεται η τεχνογνωσία και η θεσμική μνήμη των φορέων, τα οποία έως σήμερα στοιχίζουν λόγω της εισαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπροσθέτως, η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτάτων στελεχών και των διοικήσεων για τα οποία θα εφαρμοστεί το Μητρώο θα αποτελέσει μέρος μόνο της υφιστάμενης, καθώς θα συνδέεται με τις υφιστάμενες αποδοχές των αναδεικνυόμενων στις θέσεις αυτές. Επίσης θα αξιοποιηθεί η πολύτιμη γνωσιακή δεξαμενή του κράτους. Ακόμα, θα ανατεθεί η διοίκηση όλων των φορέων στους δημοσίους υπαλλήλους (οι οποίοι δεσμεύονται από τον υπαλληλικό κώδικα) ως μέρος της σταδιοδρομίας τους και ταυτόχρονα θα κοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ διοικήσεων και ομάδων συμφερόντων με αποτέλεσμα να μειωθεί κάθε είδους διαφθορά και εκμετάλλευση των δημοσίων πόρων.

3. Κοινωνικό όφελος

Η αξιοκρατική τοποθέτηση των διοικήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική αλλαγή προσέγγισης της σχέσης Κράτους – Πολίτη, ενώ αναδεικνύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα καθώς συνδέεται ευθέως με την αξιολόγηση και με την παραγωγή αποτελεσμάτων. Καταδεικνύεται έτσι με τρόπο ουσιαστικό, η ανατροπή των πελατειακών συστημάτων και η προαγωγή της επιστημονικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας στην παροχή των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.

Στόχοι

Εξάλειψη του κομματικού και πελατειακού φαινομένου. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του διοικητικού έργου. Εξοικονόμηση πόρων. Μείωση της διαφθοράς. Εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της εξασφάλισης υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μελών των Διοικήσεων, μέσω του συστήματος επιλογής τους, καθώς συστήνεται Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης όλων των δημόσιων φορέων, με ευθύνη του ΑΣΕΠ έως τις 30/11/2015.

Τι και Ποιους αφορά

Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών/τριών, Διευθυνόντων/νουσών Συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής, αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

Επίσης: Θέσεις Γ. Γραμματέων, Αναπληρωτών Γ.Γ. και Ειδικών Γραμματέων θα καλύπτονται αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου.

Δεν περιλαμβάνονται μόνο οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς αυτοτελών Γενικών και Ειδικών Γραμματειών.
Πώς γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του/της αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Πότε κατατίθενται οι υποψηφιότητες

Μετά από πρόσκληση από τον αρμόδιο Υπουργό.

Πότε και πώς διορίζονται

Διορίζονται μετά από επιλογή από ανεξάρτητο Ειδικό Συμβούλιο στο οποίο προΐσταται μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ενώ επίσης μετέχει ένας ακαδημαϊκός συναφούς επιστημονικού αντικειμένου που επιλέγεται από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και ένας Γενικός Διευθυντής που επιλέγεται με κλήρωση. Η επιλογή γίνεται με εκτίμηση των προσόντων και δομημένη συνέντευξη παρουσία εκπροσώπων συναφών επιστημονικών συλλόγων και επαγγελματικών επιμελητηρίων
Θητεία 4 έτη με δικαίωμα ανανέωσης μία φορά. Όχι πάνω από 8 έτη συνολικά.

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου

Εντάσσονται:

  • Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ Υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α και β βαθμού, ανεξαρτήτων αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Προϋποθέσεις:
  • Αναγνωρισμένο διδακτορικό, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό με περαιτέρω εξειδίκευση στο κείμενο του νόμου.
  • Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για τρία χρόνια και 15 χρόνια υπηρεσίας
  • Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένων ιδρυμάτων εξωτερικού.
  • Προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων

Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα.
Όσοι ενδιαφέρονται υποβάλλουν αίτηση σε εφαρμογή του ΑΣΕΠ.

Ποια είναι η διάρκεια της θητείας των στελεχών που επιλέγονται

Η θητεία όλων των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των στελεχών που επιλέγονται

1. Τα μέλη του Μητρώου, τα οποία επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν μετά το διορισμό τους υποχρεωτικά ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που σχεδιάζονται και διεξάγονται από το ΕΚΔΔΑ, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, τη διαρκή επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα διοικητικού συντονισμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή/τριας ή Προέδρου ή Διευθύνοντος/νούσης Συμβούλου του Νομικού Προσώπου, υπογράφεται συμφωνία δέσμευσης επί καταρτισθέντος προγράμματος δράσης μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Υπουργού ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του φορέα και αναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δεσμεύσεις. Κατά την αντικατάσταση ή λήξη της θητείας, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, Διοικητή/τριας ή Προέδρου Νομικού Προσώπου ή Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου, ο/η αποχωρήσας/σασα παραδίδει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της θητείας του, με ενσωματωμένο πλήρη οικονομικό απολογισμό. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων καταγράφεται στο μητρώο και λαμβάνεται υπόψη σε τυχόν μελλοντικές αξιολογήσεις νέων αιτήσεών του.

Ευθύνη

Τήρηση Μητρώου με ευθύνη του ΑΣΕΠ

Υποχρέωση Εκπαίδευσης

Μέλη του Μητρώου τα οποία επιλέγονται παρακολουθούν υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ
Διαγραφή από το Μητρώο και Παύση Καθηκόντων.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του.

Επίσης διαγραφή λόγω θανάτου, παραίτησης, σύνταξης ή πειθαρχικού παραπτώματος ή αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης

Όποιος διαγράφεται δεν μπορεί να εγγραφεί και πάλι.

Παύση καθηκόντων λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων κλπ με γνωμοδότηση ΕΣΕ.

Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής

Το Ανεξάρτητο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται σε κάθε Υπουργείο και αποτελείται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ (Πρόεδρος), ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ΑΤΕΙ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου, ένα μέλος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο ΕΚΔΔΑ, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης μετά από κλήρωση.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων