Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Ποια θέματα προσωπικού ΟΤΑ ρυθμίζει το πολυνομοσχέδιο (ΛΙΣΤΑ)

Σειρά θεμάτων που αφορούν τους δημοτικούς και τους υπαλλήλους περιφερειών ρυθμίζει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που έχει δοθεί σε προδιαβούλευση.

Συγκεκριμένα:

Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπεται στο άρθΡο «εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47).

Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

-Δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΟΤΑ που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή

-Προσωπικού, στις δράσεις «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις δράσεις «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων»

– Προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

-Τίθεται προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού

– Υλοποιοίηση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως κατανομής οργανικών θέσεων και προβλεπόμενων προσόντων

Αναλυτικά:

Άρθρο 24

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού, στις δράσεις «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις δράσεις «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες» των φορέων των ΟΤΑ, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 5 της από 24/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (ΦΕΚ 182/Α) η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4366/2016(ΦΕΚ 18/Α) και την τροποποίηση αυτού με το Αρ. 69 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α), δύναται, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις ως άνω υπηρεσίες ή την υπογραφή των συμβάσεωνγια τις πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

Οι συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 25

Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού.

Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20, του ν. 4305/2014 (Α’ 237) συμπεριλαμβάνονται και οι προσλήψεις οι οποίες πραγματοποιούνται με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως επίσης και του αμιγώς αμειβομένου, από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών, προσωπικού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 26

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Η παράγραφος 6, του άρθρου 40, του ν.4024/2011, καταργείται.

Άρθρο 27

Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4354/15 επεκτείνονται και στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ.

Άρθρο 28

Εξαίρεση από γενική ρύθμιση της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.3845/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3899/2010

Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47).

Άρθρο 29

Υλοποίηση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως κατανομής οργανικών θέσεων και προβλεπόμενων προσόντων

Στην παράγραφο 21, του άρθρου 9, του ν.4057/2012 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Για τους διοριστέους, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η σχετική απόφαση κατανομής έχει αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης του υπόχρεου ΝΠΔΔ».
2.Στην παράγραφο 6, του άρθρου 21, ν. 2738/1999, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

«Η κατάταξη σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις, του άρθρου 1, του ν. 3068/2002, ολοκληρώνεται χωρίς τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, τυπικά και άλλα προσόντα διορισμού, στο μέτρο κάλυψής τους από το δεδικασμένο».

Άρθρο 30

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΟΤΑ που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν.1943/1991 όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με την παρ.2 του άρθρου 24 του ν.4002/2011 α) Για τον υπολογισμό της 10ετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου, στην προβληματική περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μια 10ετία αφορά τον συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται υπόψιν ο συνολικός χρόνος παραμονής από την λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της 10ετίας στην ίδια περιοχή και β) Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική 10ετία όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων. Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της 10ετίας.

mastografia_banner

σχετικα αρθρα

voucher_banner

ροη ειδησεων

mastografia_banner