Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Τι αλλάζει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Πώς και πότε θα ολοκληρωθεί η ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Τις αλλαγές που επέρχονται με το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα (Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις») στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καταγράφει σε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής.  Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο μέχρι  21.03.2016 θα πρέπει να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις που είχαν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. και δεν έχουν δημοσιευθεί

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/τ.Α’/21/21.02.2016), στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας. Ειδικότερα:

  1. Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Με το άρθρο 11 του ν. 4368/2016, δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης μετατάξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις που είχαν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και δεν έχουν δημοσιευθεί, συντάσσονται εκ νέου από το αρμόδιο όργανο, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις από τους ασκούντες καθήκοντα Γενικού Γραμματέα το συντομότερο, και πάντως όχι πέραν της 21.03.2016, ώστε στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν οι λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

HTML tutorial
  1. Συμπλήρωση των ρυθμίσεων για το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 προστίθεται άρθρο 28Α στο ν. 4325/2015 (Α’47), με το οποίο αποσαφηνίζονται οι διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (παράγραφος 1), καθώς και η υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση αυτού (παράγραφοι 2, 3 και 8). Επίσης, ορίζονται οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (παράγραφος 4) και παρέχεται η δυνατότητα στο Συντονιστή να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή του (παράγραφος 5). Οι παράγραφοι 6 και 7α περιλαμβάνουν συναφή οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και τη μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Παράλληλα, ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής του Συντονιστή από τα καθήκοντά του (παράγραφος 9) ενώ προσδιορίζεται η διαδικασία πλήρωσης της θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης (παράγραφος 10) καθώς και η ακολουθούμενη διαδικασία σε περίπτωση που, μετά από προκήρυξη θέσης, δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας (παράγραφοι 11 και 12). Υπενθυμίζεται ότι το μισθολογικό καθεστώς του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει ήδη ρυθμιστεί με το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’176), ιδίως με τα άρθρα 9 παράγραφος 4 και 16 παράγραφος 1. Σχετικά, έχει εκδοθεί η αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).

  1. Ειδική Διοικητική Προσφυγή κατά πράξεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α’107), η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ν. 3200/1955 (Α’97) Ειδική Διοικητική Προσφυγή κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκείται ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την παράγραφο 7β του άρθρου 24 του ν. 4368/2016, προβλέπεται ότι η ανωτέρω ειδική διοικητική προσφυγή κατά πράξεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως προϊσταμένου των υπηρεσιών και του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήτοι για θέματα υπαλληλικής σχέσης και σταδιοδρομίας του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και για θέματα νόμιμης συγκρότησης των διοικητικών οργάνων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  1. Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Με το άρθρο 25 συστήνεται Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το οποίο θα απαρτίζεται από το σύνολο των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το οποίο θα συγκαλεί υπό την προεδρία του, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η σύσταση του Συμβουλίου αυτού αποσκοπεί στο συντονισμό της δράσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν απονεμηθεί από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και στη χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τομέα πολιτικής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 5. Έναρξη ισχύος διατάξεων Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4368/2016, με εξαίρεση τη μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης Α.Δ. και την ακολουθούμενη διαδικασία σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη θέση Συντονιστή, εφαρμόζονται μετά το διορισμό του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως σαφώς συνάγεται από τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015. Ως εκ τούτου, μέχρι το διορισμό του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο νομικό καθεστώς που διέπει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και, κατόπιν της αποδοχής παραίτησης των Γενικών Γραμματέων, στο νομικό καθεστώς των ασκούντων τα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων